بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2018

تمدید زمان ثبت نام هفدهمین پیکارهای جام وهمن 0

تمدید زمان ثبت نام هفدهمین پیکارهای جام وهمن

تمدید زمان نام نویسی هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن انجمن یانشوران مانتره زمان نام نویسی در هفدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن را تمدید کرد. 

هفدهمین پیکارهای جام وهمن 0

هفدهمین پیکارهای جام وهمن

هفدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن روزهای ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه به همت هموندان جوان انجمن یانش وران مانتره برگزار خواهد شد.